[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
สมาชิกเว็บ

คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมวดหมู่ blog
DLIT

STEM KKPAO

  
ประวัติสำนักการศึกษา  
 

ประวัติสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


บริบทองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
1. ประวัติความเป็นมา         
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2540  โดยกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นนิติบุคคล มีหน้าที่ให้บริหารสาธารณะ โดยไม่ซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  กำหนดให้ “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด”  เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารแทนผู้ว่าราชการจังหวัด และมี “สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด” เป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่นที่ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาขึ้นมาเป็นตัวแทน ตามสัดส่วนจำนวนประชากร  และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เลือกสมาชิกสภาองค์การคนหนึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และกำหนดให้มีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นโดยตรง   ให้มีตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด นอกจากนั้นมีตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งได้แก่  ส่วนอำนวยการ  ส่วนการคลัง  ส่วนโยธา  ส่วนแผนและงบประมาณ  ส่วนกิจการสภาองค์การฯ เป็นต้น
 
2. อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ. ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ. ศ. 2546 มีดังนี้
1. ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้
 1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
 2) จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
 3) สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
 4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
 5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
 6) อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาตำบล
 7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    8) จัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
       9) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรดาอำนาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
2. การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
4. กิจการใดเป็นกิจการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพึงจัดทำตามอำนาจหน้าที่ ถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่จัดทำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจมีคำสั่งให้ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดทำกิจการนั้นได้ ในกรณีที่ราชการส่วนกลาง หรือ ราชการส่วนภูมิภาคจัดทำกิจกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้คิดค่าใช้จ่ายและค่าภาระต่าง ๆ ตามความเป็นจริงได้ตามอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นโดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระทำกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด เสียก่อนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กระทำกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด สิทธิในการกระทำกิจการตามวรรคหนึ่ง เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไป ไม่ได้
7. การดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์ อาจทำได้โดยตราเป็น ข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด
 
 
3. ปณิธานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
3.1 วิสัยทัศน์   “องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรการพัฒนาแบบบูรณาการ
มุ่งมั่นพัฒนาขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง”
                3.2 ยุทธศาสตร์และพันธกิจที่สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม   มีพันธกิจดังนี้
    1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม   
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาและชุมชนท้องถิ่น
    2. อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการศึกษา  มีพันธกิจ คือ
-              สนับสนุน และจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเมืองและชุมชน มีพันธกิจ ดังนี้
1.        พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สะดวก ครอบคลุม
และได้มาตรฐาน
2.        ประสานและเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคม
ขนส่งระบบบริการสาธารณะ
3.        สร้างความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วน และเครือข่ายชุมชน ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีพันธกิจ คือ
-              ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาเป็นเมือง
ที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มีพันธกิจคือ
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่าง           
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
     - บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
 
3.3            นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ประกอบด้วย นโยบาย 5 ด้านต่อไปนี้
1.        นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
2.  นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา
3.  นโยบายการพัฒนาเมืองและชุมชน
4.  นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน       
5.  นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.  นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี
3.4  ยุทธศาสตร์การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
จาก นโยบาย 6 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น นำมากำหนดปณิธานด้านการศึกษาด้านการศึกษา
ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ดังนี้
3.4.1วิสัยทัศน์ด้านการศึกษา “องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  ได้มาตรฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งส่งเสริม อนุรักษ์  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม   และประเพณีที่ดีงาม โดยใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School - Based Management)”
3.4.2 พันธกิจ ประกอบด้วย
                                1) ส่งเสริม  และพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน
                                2) ส่งเสริม  อนุรักษ์ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีที่ดีงาม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                                3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ โดยใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School  Based  Management)
3.4.3  ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้
                                ยุทธศาสตร์ที่ 1     พัฒนาการจัดการศึกษาในระบบให้มีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                                ยุทธศาสตร์ที่ 2     ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ   และการศึกษาตามอัธยาศัย
                                ยุทธศาสตร์ที่ 3     ส่งเสริมกิจกรรมเด็กเยาวชน  กีฬา  และนันทนาการ
                                ยุทธศาสตร์ที่ 4     ส่งเสริมและอนุรักษ์  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                                ยุทธศาสตร์ที่ 5     พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ โดยใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน  (School  Base  Management)