[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
สมาชิกเว็บ

คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
หมวดหมู่ blog
DLIT

STEM KKPAO

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกับรูปแบบผังกราฟิก (Graphic Organizer Instructional Model) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นางปารีณา ศิริพูล
อาทิตย์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 881    จำนวนการดาวน์โหลด : 1041 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 28 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
     การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกับรูปแบบผังกราฟิก (Graphic Organizer Instructional Model) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกับรูปแบบผังกราฟิก (Graphic Organizer Instructional Model) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกับรูปแบบผังกราฟิก (Graphic Organizer Instructional Model) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 4  และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกับรูปแบบผังกราฟิก (Graphic Organizer Instructional Model) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  4.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดเชิงระบบของนักเรียนก่อนและหลังเรียน 4.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 19 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ท31102 ภาษาไทย จำนวน 18 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงระบบ    แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 4) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
                   ผลการวิจัยพบว่า 
                 1. สภาพและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง และมีความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก  ผลการศึกษา ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สังเคราะห์ขึ้นจากรูปแบบซิปปา (CIPPA  Model) ร่วมกับรูปแบบผังกราฟิก (Graphic Organizer Instructional Model) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชื่อว่า รูปแบบซิปปา จี.โอ.ไอ (CIPPA GOI Model) มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 1) ขั้นทบทวนและสร้างประสบการณ์ 2) ขั้นการแสวงหาความรู้ใหม่ 3) ขั้นการศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลด้วยแผนภาพโครงเรื่อง 4) ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มด้วยผังกราฟิก 5) ขั้นการแสดงผลงาน 6) ขั้นการสรุปและการจัดระเบียบความรู้ด้วยผังกราฟิก 7) ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ 
                 2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ E1/E2= 83.55/85.39 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 
                 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01                     
                 4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ
                     4.1 นักเรียนมีความสามารถในการคิดเชิงระบบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
                     4.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด      ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 31/พ.ค./2563
      การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 25/พ.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเทคนิคอาร์-ซี-เอ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1/เม.ย./2563
      การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สุขภาพกายและสุขภาพจิต รายวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/เม.ย./2563
      การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมการโปรแกรมด้วย Scratch ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/เม.ย./2563ความคิดเห็นที่ 1 อาทิตย์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:46:33
  ข้อความ :

     เป็นผลงานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ที่พัฒนาความสามารถในการคิดให้กับผู้เรียนได้ดีอีกรูปแบบหนึ่ง และสามารถนำไปพัฒนาและปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้


โดย : Krupareena@hotmailcom    ไอพี : 223.206.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 อาทิตย์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:52:03
  ข้อความ :

     เป็นผลงานที่ทันสมัยง่ายต่อการเรียนรู้เป็นประโยชน์สำหรับเด็กนักเรียนมากค่ะ


โดย : nok-noy1231@hotmail.com    ไอพี : 1.46.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 อาทิตย์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:59:20
  ข้อความ :

     เป็นผลงานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ที่พัฒนาความสามารถในการคิดให้กับผู้เรียนได้ดีอีกรูปแบบหนึ่ง และสามารถนำไปพัฒนาและปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้


โดย : nok-noy1231@hotmail.com    ไอพี : 1.46.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 4 อาทิตย์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:05:52
  ข้อความ :

     รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์  เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน สามารถนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาอื่นๆได้


โดย : Honglun    ไอพี : 110.77.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 5 อาทิตย์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:30:07
  ข้อความ :

     เป็นผลงานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ที่พัฒนาความสามารถในการคิดให้กับผู้เรียนได้ดีอีกรูปแบบหนึ่ง และสามารถนำไปพัฒนาและปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ โดย : Jsasi338@gmail.com    ไอพี : 1.47.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 6 จันทร์ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:18:12
  ข้อความ :

     เป็นผลงานที่สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนที่เห็นผลได้จริงตามขั้นตอนการจัดรูปแบบการสอนที่เผยแพร่มา เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เยี่ยมค่ะ


โดย : sasithorn-com@hotmail.com    ไอพี : 116.58.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 7 จันทร์ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:22:05
  ข้อความ :

     เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและสามารถนำไปพัฒนาเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้
โดย : tum@hotmail.com    ไอพี : 116.58.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 8 จันทร์ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:30:13
  ข้อความ :

     เป็นผลงานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ที่พัฒนาความสามารถในการคิดให้กับผู้เรียนได้ดีอีกรูปแบบหนึ่ง ที่นำเอารูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนมาาพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เป็นผลงานที่สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนที่เห็นผลได้จริงตามขั้นตอนการจัดรูปแบบการสอนที่เผยแพร่มา และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคะ


โดย : ืnooyo.chai.019@gmail.com    ไอพี : 116.58.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wiscn@live.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป